Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na szkolenia, temat: "Zamknięcie roku obrotowego 2019 r. podatki i rachunkowość"

4 grudnia 2019 r.

                                                                           BIEGLI  REWIDENCI

                                                                           DYREKTORZY FINANSOWI

                                                                           GŁÓWNI KSIĘGOWI

                                                                           PRACOWNICY DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie RO  PIBR przy ul. Św. Trójcy 11/13 w Bydgoszczy w  dniu:

10 stycznia 2020 r.
o godz. 09.00

Temat szkolenia:  „BILANSOWE  ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO 2019”.

Program:

 1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.
 • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
 1. nowy limit odliczeń kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
 2. jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 3. katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowaraty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
 4. kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 5. możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
 • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
 1. rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
 2. usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
 3. umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
 4. wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady,
 5. aktualne interpretacje
 6. zasady obliczania limitu odliczalności kosztów o kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 7. możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 8. praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
 9. najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np.licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
 • Podatek od przychodów z budynków
 1. wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
 2. używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
 3. podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości – zasady zapłaty i odliczania
 4. zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.),
 5. wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu

II Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r.

Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

 1. wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
 2. limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
 3. rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 4. zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
 1. rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nie rezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
 2. czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2019 r. oraz do 31.12.2019 r.
 3. możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
 4. możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
 5. wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
 6. dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
 7. nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • Zmiany dotyczące cen transferowych
 1. zmiana definicji podmiotów powiązanych
 2. modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
 3. zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
 4. zakres dokumentacji cen transferowych

Pozostałe zmiany w zakresie CIT/PIT.

 • Raportowanie schematów podatkowych:
 1. Regulacje krajowe a międzynarodowe
 2. Typy schematów podatkowych
 3. Kiedy raportować?
 4. Kiedy nie trzeba raportować
 5. Kto musi raportować – wielość podmiotów w jednej transakcji,
 6. Objaśnienia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 – wewnętrzne sprzeczności oraz o cenność kryteriów wskazanych przez MF
 7. Konsekwencje braku raportowania
 8. Wewnętrzne procedury
 9. Jak raportowanie schematów wpływa na życie gospodarcze.
Zajęcia poprowadzi:  Krzysztof Budasz - doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Posiada doświadczenie zarówno z pracy w międzynarodowych jak i krajowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m. in. w podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
ZAPRASZAMY w dniu:
22 stycznia  2020 r.
o godz. 09.00

Temat szkolenia: „ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2019. RACHUNKOWOŚĆ”.

Program:

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych  
  1. zmiany ustawy o rachunkowości
  2. uproszczenia w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sprawozdań finansowych
 2. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
  1. obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki
  2. elektronizacja sprawozdań finansowych i sprawozdania z badania – najczęstsze problemy przy sporządzaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu
 3. Ogólne i szczegółowe zagadnienia związane z zamknięciem roku
  1. inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie
  2. aktualizacja dokumentacji rachunkowości
 4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie
  1. aktualizacja wartości aktywów
  2. kapitały własne
  3. rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe
  4. wycena w walutach obcych
 5. Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja
  1. Charakterystyka poszczególnych pozycji
  2. wynik finansowy a podstawa opodatkowania
 6. Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych)
  1. struktura i zakres
  2. objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat
  3. objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
 7. Zdarzenia po dacie bilansu
 8. Inne elementy sprawozdania finansowego
 9. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych
Zajęcia poprowadzi:

Monika Matyszewska - absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na  Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej. Biegły rewident, zastępca prezesa Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku, członek Zarządu SKwP o/o w Gdańsku. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc liczne szkolenia, w szczególności dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service" Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w  zakresie badania sprawozdań finansowych,  usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż.

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Nr 7/2016 KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. przedmiotowe szkolenie zostanie zaliczone biegłym rewidentom w ramach samokształcenia zawodowego w wymiarze 8 godzin (za 1 dzień szkolenia).

 Koszt szkolenia  wynosi: 250 zł. netto + 23% VAT ( za 1 dzień )

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz w przerwach lunch i serwis kawowy.

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej –  zakładka: „Szkolenia”  najpóźniej do dnia  7 stycznia 2020 r. na adres:

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

ul.Św. Trójcy 11/13

85-224 Bydgoszcz

tel/fax: (52) 349-55-80

e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonać wyłącznie przelewem  7 dni  przed terminem szkolenia

(data wpływu)  na konto:

79 1750 0012 0000 0000 3248 3011

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

                                                                                 Z  poważaniem

                                                                                                                    Prezes

                                                                                                            Regionalnej Rady

                                                                                                           (-)  Paweł Pyzik

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR