Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na szkolenie "Zamknięcie roku obrotowego 2020. Podatki i rachunkowość", on-line.

4 grudnia 2020 r.

                                                                           BIEGLI  REWIDENCI

                                                                           DYREKTORZY FINANSOWI

                                                                           GŁÓWNI KSIĘGOWI

                                                                           PRACOWNICY DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na szkolenie

w wersji on-line  w  dniu:

15 stycznia 2021 r.
o godz. 09.00

Temat szkolenia:  „BILANSOWE  ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO 2020”.

Program:

I Przychód podatkowy

 1. Przychody wyłączone z opodatkowania
 2. Dochody z zysków kapitałowych oraz dochody osiągnięte z innych źródeł przychodów
 3. Moment powstania przychodów
 4. Moment ujęcia korekty przychodów
 5. Katalog przychodów i wyłączenia
 6. Przychody wyrażone w walucie obcej,
 7. Różnice inwentaryzacyjne
 8. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne

II Koszt uzyskania przychodu

 1. Definicja kosztów uzyskania przychodu
 2. Koszty na przełomie lat podatkowych
 3. Usługi niematerialne
 4. Koszty bezpośrednie i pośrednie
 5. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 6. Koszty eksploatacji pojazdów
 7. Reklama i reprezentacja
 8. Koszty zarządu, rad nadzorczych
 9. Różnice kursowe
 10. Darowizny

III Zmiany w podatkach dochodowych 2020

 1. obniżona stawka CIT – 9% dla niektórych podatników,
 2. biała lista
 3. płatności Split paymentem
 4. zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych,
 5. zmiany w zakresie opodatkowania handlu wierzytelnościami,
 6. finansowanie wewnętrzne korzyści
 7. wprowadzenia regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów w przypadku wkładów niepieniężnych w formie wierzytelności do spółek,
 8. ułatwienia dla wierzycieli i dłużników w ramach tzw. ulgi na złe długi z powodu COVID -19
 9. rozliczenie straty za 2020 r. z zyskiem 2019
 10. nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe,
 11. nowe możliwości odliczenia darowizn,
 12. rozliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników,

IV Ceny transferowe

V Obowiązki płatników w PIT:

 1. PIT-8C
 2. Świadczenia dla pracowników
 3. Konkursy
 4. Świadczenia dla członków rad nadzorczych

VI  Ulga badawczo-rozwojowa, a zmiany wynikające z COVID-19

VII Raportowania schematów podatkowych „MDR” (MandatoryDisclosureRules)

VIII Podatek u źródła

Zajęcia poprowadzi:  Krzysztof Budasz - doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Posiada doświadczenie zarówno z pracy w międzynarodowych jak i krajowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m. in. w podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
Jednocześnie ZAPRASZAMY w dniu: 
20 stycznia  2021 r.
o godz. 09.00

Temat szkolenia: „ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2020. RACHUNKOWOŚĆ”.

Program:

I Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych

 1. zmiany ustawy o rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości
 2. uproszczenia w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sprawozdań finansowych

II Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

1.elektronizacja sprawozdań finansowych

 • najczęstsze problemy przy sporządzaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu
 • metody weryfikacji prawidłowości sprawozdania i podpisu

      2.obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem zmian przepisów dotyczących COVID 19

III Ogólne zagadnienia związane z zamknięciem roku

       1.inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie

       2.jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

IV Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie

 1. ujmowanie, wycena i prezentacja  poszczególnych pozycji bilansu  
 2. aktualizacja wartości aktywów
 1. kapitały własne
 2. rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe
 3. wycena w walutach obcych

V Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja

       1.charakterystyka poszczególnych pozycji

       2.wynik finansowy a podstawa opodatkowania

VI Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych)

        1.struktura i zakres

        2.objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat

        3.objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych

VII Zdarzenia po dacie bilansu

VIII Inne elementy sprawozdania finansowego

IX Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych

Monika Matyszewska - absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na  Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej. Biegły rewident, zastępca prezesa Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku, członek Zarządu SKwP o/o w Gdańsku. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc liczne szkolenia, w szczególności dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service" Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w  zakresie badania sprawozdań finansowych,  usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż.

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Nr 7/2016 KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. przedmiotowe szkolenie zostanie zaliczone biegłym rewidentom w ramach samokształcenia zawodowego w wymiarze 8 godzin (1 dzień szkolenia).

Koszt szkolenia  wynosi:   
Dla biegłych rewidentów:          250 zł.   (zwolnione z podatku VAT)  za 1 dzień szkolenia

Dla pozostałych uczestników:  250 zł. netto + 23% VAT  za 1 dzień szkolenia

 

 

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA

Do uczestnictwa w szkoleniu w wersji  on-line,  wystarczy komputer  wyposażony w  głośniki lub słuchawki, podłączony  do stabilnego  łącza internetowego.

Pozostałe niezbędne informacje dotyczące realizacji  szkolenia on-line,  prześlemy wkrótce.

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej (możliwość rejestracji elektronicznej również poprzez naszą stronę internetową www.bydgoszcz.pibr.org.pl  –  zakładka: „Szkolenia” ) najpóźniej do dnia  18 stycznia 2021 r. na adres:

Regionalny Oddział Polskiej

Izby Biegłych Rewidentów,
ul. Św. Trójcy 11/13

85-224 Bydgoszcz

tel/fax: (52) 349-55-80

e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonać wyłącznie przelewem  7 dni  przed terminem szkolenia

(data wpływu)  na konto:

79 1750 0012 0000 0000 3248 3011

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

                                                                                 Z  poważaniem

                                                                                                                    Prezes

                                                                                                            Regionalnej Rady

                                                                                                           (-)  Paweł Pyzik

 

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR