Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów za 2021 r.

6 lipca 2021 r.

                                                                                                Szanowni Państwo

                                                                                                BIEGLI  REWIDENCI

               Regionalna Rada Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy, uprzejmie zaprasza do  udziału w szkoleniach w  2021 r. i  proponuje następujące moduły.

Zakres tematyczny:

Moduł  2 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (Rewizja finansowa/Rachunkowość 4/4)

Wykładowca: Krzysztof Budasz - doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Posiada doświadczenie zarówno z pracy w międzynarodowych jak i krajowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m. in. w podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Moduł 8 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności (16 godzin Rewizja finansowa)

Moduł 9 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych (16 godzin Rewizja finansowa)
Szkolenie nie odbędzie się.

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego –część 1 –przychody (16 godzin Rewizja finansowa)

Wykładowca: Daniel Duda- biegły rewident, członek ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie oraz doradztwie transakcyjnym zdobyte głównie w międzynarodowych firmach audytorskich. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Autor materiałów szkoleniowych i publikacji w tym zakresie.

Moduł 15 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych (8 godzin Rewizja finansowa)

Wykładowca: Tomasz Karpiński - biegły rewident, absolwent Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2003-2005 studiował również na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster oraz Fachhochschule w Stralsund. Biegły rewident oraz student międzynarodowej organizacji zawodowych księgowych - Association of Chartered Certified Accountants. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za opiniowanie projektu Krajowych Standardów Rachunkowości (działalność deweloperska). Ponadto przeprowadzał szereg szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz procedur badania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw oraz dla biegłych rewidentów.

Moduł 16. Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości ( 8 godzin Rachunkowość)

Wykładowca: Mikołaj Trzeciak - biegły rewident z Regionalnego Oddziału PIBR w  Poznaniu. Posiada doświadczenie w zakresie rewizji finansowej. Specjalizuje się w rewizji sprawozdań finansowych według przepisów prawa polskiego oraz MSSF. Wykładowca na szkoleniu obligatoryjnym dla biegłych rewidentów oraz szkoleniach z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Prosimy  zapoznać się z obowiązującymi zasadami ODZBR: Wytyczne organizacyjno-metodyczne. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2021
Uprzejmie przypominamy, że rok 2021 rozpoczyna 3- letni okres rozliczeniowy ODZBR.

Zapraszamy na szkolenia ODZBR w formie stacjonarnej.

Jednak uwzględniając  sytuację epidemiologiczną, w przypadku zmiany  formy prowadzenia zajęć na tryb on-line będziemy Państwa informować na bieżąco.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , zmiany wykładowcy,  terminu lub formy szkolenia.

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o  przekazanie informacji do biura RO PIBR, czy są Państwo zaszczepieni przeciw COVID-19. Zajęcia zostaną zorganizowane   zgodnie z panującym reżimem sanitarnym i z zachowaniem dystansu społecznego.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia znajdującego się w zakładce SZKOLENIA najpóźniej
do dnia 17 sierpnia  2021 r.


Serdecznie zapraszamy!

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR