Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na szkolenia: "Zamknięcie roku obrotowego 2021. Rachunkowość i podatki".

17 grudnia 2021 r.

                                                                           Szanowni Państwo                                                                                                                                                                       

                                                                           BIEGLI  REWIDENCI

                                                                           DYREKTORZY FINANSOWI

                                                                           GŁÓWNI KSIĘGOWI

                                                                           PRACOWNICY DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na szkolenie  w  dniu:

20 stycznia  2022 r.
o godz. 09.00

Temat szkolenia: „ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2021. RACHUNKOWOŚĆ”.

Program:

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych
  • zmiany ustawy o rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości
  • uproszczenia w sprawozdawczości i polityce rachunkowości
 2. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
  • elektronizacja sprawozdań finansowych
   • najczęstsze problemy przy sporządzaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu
   • metody weryfikacji prawidłowości sprawozdania i podpisu
  • obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych
 3. Ogólne zagadnienia związane z zamknięciem roku
  • inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie
  • podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości
 4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie
  • ujmowanie, wycena i prezentacja  wybranych pozycji bilansu  
  • aktualizacja wartości aktywów
  • kapitały własne
  • rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe
  • wycena w walutach obcych
 5. Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja
  • charakterystyka poszczególnych pozycji
  • wynik finansowy a podstawa opodatkowania
 6. Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych)
  • struktura i zakres
  • objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat
  • objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
 7. Zdarzenia po dacie bilansu
 8. Inne elementy sprawozdania finansowego
 9. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych
Zajęcia poprowadzi:

Monika Matyszewska - absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na  Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej. Biegły rewident, zastępca prezesa Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku, członek Zarządu SKwP o/o w Gdańsku. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc liczne szkolenia, w szczególności dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service" Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w  zakresie badania sprawozdań finansowych,  usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż.

Jednocześnie ZAPRASZAMY w dniu:
27 stycznia 2022 r.
o godz. 09.00

Temat szkolenia:  „BILANSOWE  ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO 2021”.

Program:

 1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2021r.
 2. Opodatkowanie spółek komandytowych
 3. Płatności do rajów podatkowych
 4. Obniżenie stawki amortyzacyjnej – dopuszczalność w 2021
 5. Zmiana limitu niektórych zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych
 6. Polityka podatkowa – kogo obowiązuje
 7. Likwidacja spółek – nowa czynność opodatkowana
 8. Estoński CIT
 9. Wybrane koszty uzyskania przychodu
 10. moment rozpoznania kosztu podatkowego,
 11. dokumentowanie poniesionych wydatków,
 12. korekta przychodów i kosztów,
 13. rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
 14. koszty zapłacone i poniesione,
 15. koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,

III. Zagadnienia podatkowe związane z COVID

 1. ułatwienia dla wierzycieli i dłużników w ramach tzw. ulgi na złe,
 2. wsteczne rozliczanie strat
 3. darowizny
 4. rozliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników,
 5. B+R oraz IP-BOX a Covid
 6. VAT zmiany
 7. Ulga na złe długi w podatku dochodowym / VAT zmiany
 8. Faktury korygujące
 9. zaliczka w eksporcie nowe zasady
 10. możliwość wyboru kursu walut dla celów VAT
 11. wydłużenie terminu odliczania VAT naliczonego,
 12. usługi noclegowe – nowe zasady odliczenia VAT
 13. prezenty małej wartości – zmiana limitu,
 14. kasy on-line – nowe terminy stosowania,
 15. zmiany w procedurze TAX FREE,
 16. zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT przez rolników ryczałtowych.
 17. Zmiany w zakresie Wiążących Interpretacji Stawkowych (WIS) i ich mocy ochronnej,
 18. Podatek u źródła
 19. Zmiany dotyczące cen transferowych
 20. zmiana definicji podmiotów powiązanych
 21. modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzeniadokumentacji
 22. zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
 23. zakres dokumentacji cen transferowych

VII Raportowanie schematów podatkowych:

 1. Typy schematów podatkowych
 2. Kiedy raportować?
 3. Kiedy nie trzeba raportować
 4. Kto musi raportować – wielość podmiotów w jednej transakcji,
 5. Objaśnienia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 – wewnętrzne sprzeczności oraz ocenność kryteriów wskazanych przez MF
 6. Konsekwencje braku raportowania
 7. Wewnętrzne procedury
 8. Jak raportowanie schematów wpływa na życie gospodarcze.
Zajęcia poprowadzi:
Krzysztof Budasz - doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Posiada doświadczenie zarówno z pracy w międzynarodowych jak i krajowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m. in. w podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Nr 7/2016 KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. przedmiotowe szkolenie zostanie zaliczone biegłym rewidentom w ramach samokształcenia zawodowego w wymiarze 8 godzin (1 dzień szkolenia).

Koszt szkolenia  wynosi:          250 zł dla biegłych rewidentów ( za 1 dzień )

Dla pozostałych uczestników:  250 zł. netto + 23% VAT ( za 1 dzień )

Cena  obejmie wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  w przerwach posiłek obiadowy i serwis kawowy.

UWAGA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy szkolenia  w formie stacjonarnej, które odbędą się w siedzibie RO PIBR w  Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 11/13 od 09:00 do 15:30 godz.

Zajęcia zostaną zorganizowane   zgodnie z panującym reżimem sanitarnym i z zachowaniem dystansu społecznego.

Uwzględniając  sytuację epidemiologiczną, w przypadku zmiany  formy prowadzenia zajęć na tryb on-line będziemy Państwa informować na bieżąco.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , zmiany wykładowcy,  terminu lub formy szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej –  zakładka: „Szkolenia” ,najpóźniej do dnia  17 stycznia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy ! 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR