Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów za 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

                                                                                                Szanowni Państwo

                                                                                                BIEGLI  REWIDENCI

                Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ); Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2391) oraz na podstawie uchwały nr 1595/24a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 maja  2021 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2022 r., Regionalna Rada Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy, uprzejmie zaprasza do  udziału w szkoleniach w  2022 r. i  proponuje następujące moduły.

Zakres tematyczny:

Moduł  1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ( 8 godzin)

Wykładowca: Krzysztof Budasz - doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Posiada doświadczenie zarówno z pracy w międzynarodowych jak i krajowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m. in. w podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Moduł 6 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne
i formalnoprawne
(8 godzin)

Wykładowca: Piotr Woźniak -  biegły rewident, członek ACCA. Doświadczenie zdobywał w  międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się
przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych,
sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń due diligence i wyceny przedsiębiorstw.
Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, między innymi sprawując nadzór nad departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości w tym: Rachunkowość zabezpieczeń

Moduł 8 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności (16 godzin)

Moduł 9 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych (16 godzin)

Wykładowca: Daniel Duda- biegły rewident, członek ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie oraz doradztwie transakcyjnym zdobyte głównie
w międzynarodowych firmach audytorskich. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Autor materiałów szkoleniowych i publikacji w tym zakresie.

Moduł 15 Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości (8 godzin)

Wykładowca: dr Ernest Podgórski - absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu. Właściciel Kancelarii Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski. Przez 15 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Zespołu Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt sp. z o.o. Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz audytami projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków na naukę. Niezależny członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna. W 2017 roku przez Ministra Finansów i Rozwoju powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Od 12 lat jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Ma w swoim dorobku szereg publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego. Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach oraz w licznych instytucjach szkoleniowych. Prowadzi również szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Badania, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Prosimy  zapoznać się z obowiązującymi zasadami ODZBR: Wytyczne organizacyjno-metodyczne ODZBR .

Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

Uprzejmie przypominamy, że obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., a zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

UWAGA!    

W karcie zgłoszenia podajemy ceny i terminy poszczególnych szkoleń.

Cena za szkolenia po mimo inflacji nie wzrosła i obejmie wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przerwach posiłek obiadowy i serwis kawowy.

Każdy  uczestnik ODZBR  musi otrzymać  materiały szkoleniowe  do wybranych modułów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy szkolenia  w formie stacjonarnej, które odbędą się w siedzibie RO PIBR w  Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 11/13 od 09:00 do 15:30 godz.

W trosce o Państwa zdrowie, zajęcia zostaną zorganizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , zmiany wykładowcy,  terminu lub formy szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej (możliwość rejestracji elektronicznej  również  poprzez naszą stronę internetową www.bydgoszcz.pibr.org.pl  –  zakładka: „Szkolenia” ) najpóźniej do dnia 17 sierpnia  2022 r. na adres:

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
ul. Św. Trójcy 11/13

85-224 Bydgoszcz

tel/fax: (52) 349-55-80

e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonać wyłącznie przelewem  7 dni  przed terminem szkolenia (data wpływu)  na konto:

12 1020 1462 0000 7802 0388 7114

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez RO PIBR w Bydgoszczy.

                                                                             Z poważaniem

                                                                                                           Prezes

                                                                                        Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów

                                                                                                  (-)   Paweł Pyzik

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR