Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na szkolenia z "Zamknięcia roku obrotowego 2018"

26 października 2018 r.

                                                             Szanowni Państwo                                                                              

                                                                           BIEGLI  REWIDENCI

                                                                           DYREKTORZY FINANSOWI

                                                                           GŁÓWNI KSIĘGOWI

                                                                           PRACOWNICY DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie RO  PIBR przy ul. Św. Trójcy 11/13 w Bydgoszczy w  dniu:

6 grudnia 2018 r.
o godz. 09.00
 

Temat szkolenia:  „PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2018”.

Program:

 1. Zmiany planowane na 2019
 2. Zmiany w podatkach dochodowych
 3. Zmiany w podatku u źródła – porównanie regulacji 2018 do regulacji planowanych na 2019,
 4. Wprowadzenie możliwości posługiwania się przez podatników kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej,
 5. opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej,
 6. zmiany przepisów w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej,
 7. obniżona stawka CIT – 9% dla niektórych podatników,
 8. zmiany w zakresie kosztów eksploatacji samochodów,
 9. zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych,
 10. wprowadzenia odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych
 11. zmiany w zakresie opodatkowania handlu wierzytelnościami,
 12. wprowadzenia regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów w przypadku wkładów niepieniężnych w formie wierzytelności do spółek,
 13. wprowadzenia nowych zasad raportowania schematów podatkowych „MDR” (MandatoryDisclosureRules),
 14. Podatek od najmu budynków – nowe regulacje na 2019 rok
 15. Nowe rozporządzenie w zakresie kas fiskalnych
 16. Kasy fiskalne online oraz ich połączenie z Centralnego Repozytorium Kas
 17. Zmiany w podatku VAT na 2019:
 18. wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących określone dostawy
 19. nowe zasady opodatkowania bonów,
 20. modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków.
 21. Nowe sankcje podatkowe dla podatników a uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej.
 22. Stosowanie PKWiU w podatku VAT
 23. Omówienie zmian dokonanych w 2018
 24. Podzielona płatności po 1 lipca 2018 – problemy praktyczne:
 25. Zapłata w trybie podzielonej płatności za kilka faktur,
 26. Podzielona płatność, a prawo do odliczenia VAT,
 27. Podzielona płatność – dobrowolność, obowiązkowość a umowne ustalenia kontrahentów
 28. Korzyści ze stosowania podzielonej płatności
 29. Zapłata na rzecz osoby trzeciej a splitpayment
 30. Błędy w fakturach i płatnościach a mechanizm podzielonej płatności
 31. Prawo do odliczenia jako fundamentalne prawo systemu VAT:
 32. Należyta staranność, a dobra wiara podatnika VAT
 33. Podzielona płatność, i jej stosowanie, a należyta staranność
 34. Odliczenie VAT od podatnika nieaktywnego
 35. Praktyka polskich organów podatkowych, a orzecznictwo sądowe – wsparcie podatnika ?
 36. Odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne
 37. Moment wykonania usługi a obowiązek podatkowy
 38. Podsumowanie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018:
  1. Odpisy amortyzacyjne od składników majątku otrzymanych nieodpłatnie,
  2. Różnice kursowe, a źródła przychodu w ustawie CIT,
  3. Usługi niematerialne, katalog usług podlegających pod regulacje art. 15e ustawy CIT,
  4. Darowizny,
  5. Pakiety motywacyjne,
  6. Zyski kapitałowe,
 39. Konstytucja przedsiębiorcy – nowe regulacje:
  1. Zawieszenie działalności,
  2. Wprowadzenie terminu „działalność nieewidencjonowana”,
  3. Numer NIP numerem wiodącym dla przedsiębiorcy.
 40. Ustawa STIR:
  1. Kiedy rachunek bankowy może zostać zablokowany,
  2. Rola banków w systemie przekazywania informacji do organów podatkowych.
 41. Wybrane zagadnienia
 42. Transakcje łańcuchowe – nowe orzecznictwo ETS, a praktyka polskich organów.
 43. Sprzedaż nieruchomości na co trzeba zwrócić uwagę.
 44. Usługi budowlane, a VAT – uaktualnienie.
 45. Procesy przekształceniowe (połączenia, aporty, podziały)
 46. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zawarta w Ordynacji podatkowej, a klauzula nadużycia prawa w ustawie o VAT:
 47. Koncepcja czynności dokonanej przede wszystkim w celu uzyskania korzyści podatkowej,
 48. Uprawnienia MF,
 49. Moc ochronna interpretacji podatkowych,
 50. Przykłady praktyczne.
Zajęcia poprowadzi: Krzysztof Budasz - doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Posiada doświadczenie zarówno z pracy w międzynarodowych jak i krajowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m. in. w podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

ZAPRASZAMY w dniu:
7 stycznia  2019 r.
o godz. 09.00

Temat szkolenia: „ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2018 W  WERSJI BILANSOWEJ”.

Program:

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych
  1. zmiany ustawy o rachunkowości
  2. zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości
  3. elektronizacja sprawozdań finansowych i sprawozdania z badania
 2. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
  1. Obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki
 3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku
  1. inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie
  2. aktualizacja dokumentacji rachunkowości
 4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie
 5. aktualizacja wartości aktywów
 6. kapitały własne
 7. rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe
 8. wycena w walutach obcych
 9. Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja
 10. Charakterystyka poszczególnych pozycji
 11. wynik finansowy a podstawa opodatkowania
 12. Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych)
 13. struktura i zakres
 14. objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat
 15. objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
 16. Rachunek przypływów pieniężnych
 17. Podstawowe definicje ustawy o rachunkowości i KSR nr 1
 18. metody sporządzania
 19. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 20. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe.
 21. Wybrane zagadnienia rachunkowości:
  1. Leasing
  2. Inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe
  3. Zdarzenia po dacie bilansu
  4. Środki trwałe - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11
Zajęcia poprowadzi:

Monika Matyszewska - absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na  Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej. Biegły rewident, delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service” Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w  zakresie badania sprawozdań finansowych,  usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Wykładowca z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Nr 7/2016 KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. przedmiotowe szkolenie zostanie zaliczone biegłym rewidentom w ramach samokształcenia zawodowego w wymiarze 8 godzin (1 dzień szkolenia).

 Koszt szkolenia  wynosi: 250 zł. netto + 23% VAT ( za 1 dzień )

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz w przerwach lunch i serwis kawowy.

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej (możliwość rejestracji elektronicznej również poprzez naszą stronę internetową www.bydgoszcz.pibr.org.pl  –  zakładka: „Szkolenia” ) najpóźniej do dnia  24 listopada 2018 r. na adres:

Regionalny Oddział Polskiej

Izby Biegłych Rewidentów
ul. Św. Trójcy 11/13

85-224 Bydgoszcz

tel/fax: (52) 349-55-80

e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonać wyłącznie przelewem  7 dni  przed terminem szkolenia

(data wpływu)  na konto:

79 1750 0012 0000 0000 3248 3011

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR