Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na obligatoryjne doskonalenie biegłych rewidentów za 2024 r. Nowy termin.

5 stycznia 2024 r.

                                                                                             

                                                                                                Szanowni Państwo

                                                                                                BIEGLI  REWIDENCI

Zgodnie z  art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1015) na podstawie uchwały Nr 33/2/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 lipca  2023 r. w  sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w  2024 r., Regionalna Rada Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy, uprzejmie zaprasza do  udziału w  obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym za  2024 r. i  proponuje następujący moduł:

Moduł  12 Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w  świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.). - 16 godzin

Wykładowca: dr Justyna Beata Zakrzewska

Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

Uprzejmie przypominamy, że obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ rozpoczął się 1 stycznia 2024 r., a zakończy się 31 grudnia 2026 r.

Liczba godzin ODZ, obowiązująca zarówno biegłego rewidenta wykonującego, jak
i niewykonującego zawód, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, przy czym:

  • w każdym roku kalendarzowym 3-letniego okresu rozliczeniowego minimalna liczba godzin ODZ wynosi 24 godziny lekcyjne (wcześniej 16), ale nie mniej niż 72 godziny lekcyjne w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym,
  • liczbę 48 godzin lekcyjnych ODZ, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym, biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident odbywa co najmniej 24 godziny lekcyjne ODZ, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną z tematów uchwalonych przez KRBR.

Nadwyżka liczby godzin szkolenia ponad limit 72 godzin lekcyjnych jest zaliczana na poczet wykonania łącznej liczby godzin wymaganych w ramach 3-letniego cyklu szkoleniowego.

Biegły rewident część ODZ ma prawo odbyć w formie samokształcenia. Zgłoszeniu podlega maksymalnie 48 godzin lekcyjnych samokształcenia w całym okresie rozliczeniowym.

Nadwyżka godzin zrealizowanych ponad limit określony dla samokształcenia (48 godzin lekcyjnych) nie stanowi wypełnienia obowiązku ODZ z tematów określonych Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Biegłego rewidenta, który uzyskał wpis do rejestru biegłych rewidentów w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru 120 godzin w cyklu 3-letnim, co oznacza, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin lekcyjnych ODZ, przy czym 24 godziny lekcyjne w danym roku biegły rewident odbywa biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną z tematów uchwalonych przez KRBR. Możliwość skorzystania z szkolenia ODZ w formule samokształcenia ulega odpowiedniemu proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

Biegły rewident nie ma obowiązku odbycia i składania oświadczenia z informacją o  samokształceniu w każdym roku. W przypadku skorzystania z tej formy szkolenia obowiązek złożenia oświadczenia występuje najpóźniej w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią uchwały KRBR, która jest dostępna tutaj

 

UWAGA!    

Pozostałe moduły szkoleń, w ramach ODZ za 2024 r. zostaną podane w  późniejszym terminie i planujemy je zorganizować w II połowie 2024 r.

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej, na której podane są terminy i  cena szkolenia ,  poprzez rejestrację elektroniczną, zakładka: „Szkolenia” na naszej stronie internetowej bydgoszcz.pibr.org.pl  –  najpóźniej do dnia  27 lutego  2024 r.

Cena obejmie wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Każdy  uczestnik ODZBR  musi otrzymać  materiały szkoleniowe  do wybranych modułów.

Szkolenie odbędzie się  w formie on-line,  od 09:00 do 15:30 godz.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , zmiany wykładowcy,  terminu lub formy szkolenia.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonać wyłącznie przelewem  7 dni  przed terminem szkolenia

(data wpływu)  na konto:

12 1020 1462 0000 7802 0388 7114

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez RO PIBR w Bydgoszczy.

 

 

                                                                               Z poważaniem

 

                                                                                                           Prezes

                                                                                        Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów

                                                                                                 (-)   Paweł Pyzik

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR